Выберите страну

Поиск Гриндекс

Latvia
Меню

Решения собраний акционеров

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” 2020. gada 12. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

(Latviski) 1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Izslēgt akciju sabiedrības „Grindeks” uzrādītāja akcijas no AS „Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālā saraksta.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulces lēmuma projekts

(Latviski) 1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Izslēgt akciju sabiedrības „Grindeks” uzrādītāja akcijas no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālā saraksta.

Ņemot vērā, ka balsojot “par” piedāvāto lēmumu projektu akcionāriem var rasties tiesiskas sekas, t.i., pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, šoreiz dalība akcionāru sapulcē rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, nebūs pieejama.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

(Latviski) Akciju sabiedrības „GRINDEKS”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020. gada 30. jūnijā plkst. 12.00 Sabiedrības telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā, akcionāru reģistrācija no plkst. 11.30.

Darba kārtība:
1.Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2.2019. gada pārskata apstiprināšana.
3.2019. gada peļņas izlietošana.
4.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5.Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
6.Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
◾parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv vai
◾parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība, nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 29. jūnijam.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2020. gada 17. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2020. gada 30. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar Sabiedrības gada pārskatu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 29. jūnijam tikai attālināti, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu liene.snore@grindeks.lv. Tālrunis uzziņām: 67083252.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde pēc akcionāra SIA “Liplat Holding” pieprasījuma sasauc un paziņo, Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020. gada 18. augustā plkst. 12.00 Sabiedrības telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā, akcionāru reģistrācija no plkst. 11.30.

Darba kārtība:
1.Par dividenžu izmaksu.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
•parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv; vai
•parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 17. augustam.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2020. gada 10. augusts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 18. augustā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020. gada 4. augusta līdz 2020. gada 17. augustam tikai attālināti, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu liene.snore@grindeks.lv. Tālrunis uzziņām: 67083252.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
•parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv; vai
•parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 17. augustam.

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” 2020. gada 18. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

(Latviski) Par dividenžu izmaksu

Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendes EUR 8 818 200 apmērā no peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, sekojošā kārtībā:

0.92 EUR par akciju, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2020. gada 15. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2020. gada 16. septembrī un par dividenžu maksājuma datumu 2020. gada 17. septembri.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Hmeļņickis

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde pēc akcionāra SIA “Liplat Holding” pieprasījuma sasauc un paziņo, Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020. gada 12. novembrī plkst. 12.00 Sabiedrības telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā, akcionāru reģistrācija no plkst. 11.30.

Darba kārtība:
1.Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
•parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv; vai
•parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 11. novembrim.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2020. gada 4. novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 12. novembrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020. gada 29. oktobra līdz 2020. gada 11. novembrim tikai attālināti, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu liene.snore@grindeks.lv. Tālrunis uzziņām: 67083252.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

(Latviski) 1. Sabiedrības peļņas sadale

Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendēs EUR 12 268 800, kas sastāda EUR 1,28 (viens eiro divdesmit astoņi centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās akciju sabiedrības „Grindeks” peļņas, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2019. gada 30. jūliju, dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 31. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 01. augustu.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –
Valdes loceklis J.Romanovskis,
Valdes loceklis J.Hmeļņickis

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

(Latviski) Atsaucoties uz iepriekš publicēto, ka izteiktais akciju sabiedrības „Grindeks” obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs valdes viedokli par dividenžu izmaksu un kopējā „Grindeks” koncerna attīstība šobrīd norāda uz līdzšinējo dividenžu izmaksu apmēra konsekvenci arī nākotnē, akciju sabiedrības „Grindeks” valde izvirzīja un padome izskatīja šādu lēmumu projektu:

1. Sabiedrības peļņas sadale

1. Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendēs EUR 1 437 750, kas sastāda EUR 0,15 (piecpadsmit centi) uz katru akciju, no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2019. gada 30. jūliju, dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 31. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 01. augustu.

Tikai „Grindeks” akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības Grindeks ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu (16.07.2019)

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde, pamatojoties uz šodien, 2019. gada 17. jūnijā saņemto akcionāra SIA „Liplat Holding”, kurš pārstāv 72,64% no akciju sabiedrības „Grindeks” pamatkapitāla, pieprasījumu, sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Grindeks” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019. gada 17. jūlijā plkst. 12.00 akciju sabiedrības „Grindeks” telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības peļņas sadale.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019. gada 17. jūlijā – no plkst. 11.30 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2019. gada 09. jūlijā. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulcē 2019. gada 17. jūlijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības “Grindeks” akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2019. gada 03. jūlija līdz 2019. gada 16. jūlijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 15.00 Krustpils ielā 53, Rīgā, pie akciju sabiedrības „Grindeks” pie Valdes priekšsēdētāja palīga Irinas Baklanovas (tel.: 67083252, e-pasts: irina.baklanova@grindeks.lv), bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Grindeks” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

„Grindeks” pilnvarojuma veidlapa

 

(Latviski) Akciju sabiedrības Grindeks 2019. gada 4. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI (04.06.2019)

(Latviski) 1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, tostarp par atalgojuma politikas izstrādes gaitu, tās paplašināšanu atbilstoši Eiropas Savienības regulas 2017/828 rekomendācijām, un secīgu iespēju akcionāriem paust viedokli, balsojot par to nākamajā kārtējā akcionāru sapulcē, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Sabiedrības peļņas izlietošana

Pieņemt zināšanai un segt mātes akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada zaudējumus EUR 12 001 276 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2019.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 97 810 (deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana

1) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļu pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 7.jūnijā:

Kirovu Lipmanu;
Annu Lipmani;
Filipu Lipmanu;
Jāni Nagli;
Arkadiy Vertkin.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu (02.05.2019)

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019. gada 04. jūnijā plkst. 12.00 akciju sabiedrības „GRINDEKS” telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Darba kārtība:

 1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
 2. 2018. gada pārskata apstiprināšana.
 3. Sabiedrības peļņas izlietošana.
 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2019. gada 04. jūnijā – no plkst. 11.30 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2019. gada 27. maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējā akcionāru sapulcē 2019. gada 04. jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „GRINDEKS” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības “GRINDEKS” gada pārskatu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2019. gada 21. maija līdz 2019. gada 03. jūnijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 15.00 Krustpils ielā 53, Rīgā, pie akciju sabiedrības „GRINDEKS” pie Valdes priekšsēdētāja palīga Irinas Baklanovas (tel.: 67083252, e-pasts: irina.baklanova@grindeks.lv), bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „GRINDEKS” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” valde

Grindeks pilnvarojuma veidlapa

(Latviski) Akciju sabiedrības Grindeks 2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

(Latviski) 1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2017. gada pārskata apstiprināšana
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

 1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2017. gada peļņas izlietošana
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada tīro peļņu 11 504 433 EUR izlietot sekojoši:

1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2018. gada 10. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 11. septembri un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 12.septembri.
2) 10 066 683 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2018.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2018.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 92 810 (devi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

(Latviski) Paziņojums par akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu (24.05.2018.)

(Latviski) Akciju sabiedrības „Grindeks” (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018. gada 26. jūnijā plkst. 12.00 akciju sabiedrības „Grindeks” telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Darba kārtība:

Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2017. gada pārskata apstiprināšana.
2017. gada peļņas izlietošana.
Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018. gada 26. jūnijā – no plkst. 11.30 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2018. gada 18. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulcē 2018. gada 26. jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības “Grindeks” gada pārskatu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2018. gada 12. jūnija līdz 2018. gada 25. jūnijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Krustpils ielā 53, Rīgā, pie akciju sabiedrības „Grindeks” pie sabiedrisko attiecību speciālistes Ilzes Gailītes (tel.: 67083336, e-pasts: ilze.gailite@grindeks.lv), bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Grindeks” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

Grindeks_pilnvarojuma_veidlapa

(Latviski) Akciju sabiedrības Grindeks 2017. gada 8. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

(Latviski) 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2016. gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada tīro peļņu 8 639 818 EUR izlietot sekojoši:
1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2017.gada 1.augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2017.gada 8.augustu.
2) 7 202 068 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 47 500 EUR, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2017.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai 

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
1) Jāni Nagli;
2) Uldi Osi;
3) Valdi Garozu

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

2) Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu 3000 EUR mēnesī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –
Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

РЕШЕНИЯ очередного собрания акционеров акционерного общества Гриндекс от 7 июня 2016 года

07.06.2016

1. Сообщения правления, совета, ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора
Принять к сведению сообщения правления, совета, ревизионного комитета акционерного общества Гриндекс и заключение присяжного ревизора.
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

2. Утверждение годового отчета
Утвердить составленные правлением акционерного общества Гриндекс и рассмотренные советом акционерного общества Гриндекс:
1) отчет акционерного общества Гриндекс за 2015 год, подготовленный в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики;
2) консолидированный отчет акционерного общества Гриндекс за 2015 год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
Принять к сведению прибыль концерна АО Гриндекс за 2015 год в размере 1 036 734 евро и покрыть убытки материнского акционерного общества АО Гриндекс за 2015 год в размере 806 901 евро за счет неразделенной прибыли за прошлые годы.
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

3. Избрание ревизора и установление вознаграждения ревизору
1) Ревизором для проведения ревизии отчета акционерного общества Гриндекс за 2016 год избрать ООО «SIA Deloitte Audits Latvia» (лицензия коммерческого общества № 43).
2) Установить, что вознаграждение ревизора за проведение ревизии отчетов за 2016 год не может превышать EUR 41 000 (сорок одну тысячу евро), не включая предусмотренные нормативными актами налоги.
3) Поручить правлению акционерного общества Гриндекс заключить с избранным ревизором договор о проведении ревизии отчета за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

4. Избрание совета и установление вознаграждения для совета
1) В соответствии с девятой частью статьи 296 Коммерческого закона, на основании предоставленного членом совета Улдисом Осисом заявлении от 12 января 2016 года о сложении с себя соответствующих полномочий, с 7 июня 2016 года освободить от должности члена Совета акционерного общества АО Гриндекс : Яниса Наглиса, Кирова Липмана, Анну Липман и Аркадия Верткина (Arkadiy Vertkin).
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

2) Назначить на должность члена совета акционерного общества Гриндекс сроком на три года, с началом вступления полномочий в силу 7 июня 2016 года:
1. Кирова Липмана;
2. Анну Липман;
3. Яниса Наглиса;
4. Аркадия Верткина (Arkadiy Vertkin).
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

3) Установить ежегодный фонд вознаграждения для членов совета за исполнение обязанностей членов совета в соответствии с утвержденным акционерным обществом Гриндекс годовым бюджетом, и уполномочить председателя совета установить распределение фонда вознаграждения между членами совета акционерного общества Гриндекс.
Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

Также сообщаем, что на заседании 7 июня 2016 года совет акционерного общества Гриндекс принял решение назначить председателем совета акционерного общества Гриндекс Кирова Липмана. Анна Липман повторно избрана в должности заместителя председателя совета акционерного общества Гриндекс.

Председатель правления АО Гриндекс
Ю. Бундулис

РЕШЕНИЯ очередного собрания акционеров акционерного общества АО Гриндекс от 12 июня 2015 года

12.06.2015

1. Сообщения правления, совета, ревизионного комитета и признание заверенного ревизора.

Принять во внимание сообщения правления, совета, ревизионного комитета и признание заверенного ревизора.

Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

 

2. Утверждение отчета 2014 года.

Утвердить составленные правлением акционерного общества Гриндекс и рассмотренные советом акционерного общества Гриндекс:

1) отчеты акционерного общества Гриндекс за 2014 год, подготовленные в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики;

2) консолидированный отчет акционерного общества Гриндекс за 2014 год, подготовленный в соответствии со Международными стандартами финансовой отчетности;

3) обытки акционерного общества Гриндекс за 2014 год в размере EUR 2 540 171 покрыть из неразделенной прибыли за прошлые годы.

Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

 

3. Избрание ревизора для ревизии отчета за 2015 год и установление вознаграждения ревизору. 

1) Ревизором для проведения ревизии отчетов акционерного общества Гриндекс за 2015 год избрать SIA «BDO Latvia» (лицензия коммерческого общества Nr.176).

2) Установить, что вознаграждение ревизора за проведение ревизии отчетов за 2015 года не может превышать EUR 29 000 (двадцать девять тысяч евро), не включая предусмотренные нормативными актами налоги.

3) Поручить правлению акционерного общества Гриндекс заключить с избранным ревизором договор о проведении ревизии отчета за 2015 год.

Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

 

4. Деноминация номинальной стоимости акций из латов в евро и поправки к статутам.

1) Произвести деноминацию 9 585 000 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) акций номинальной стоимостью одной акции LVL 1,00 (один лат 00 сантимов) из латов в евро, установив, что основной капитал после деноминации разделен на 9 585 000 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) акций номинальной стоимостью одной акции EUR 1,40 (один евро 40 евро центов) с общей стоимостью основоного капитала EUR 13 419 000,00 (тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч евро 00 евро центов).

2) Образовавшуюся в результате деноминации акций акционерного общества Гриндекс из латов в евро положительную разницу в размере EUR 219 226,30 (двести девятнадцать тысяч двести двадцать шесть евро 30 евро центов) зачислить в резервы акционерного общества Гриндекс.

3) Установить, что деноминация акций акционерного общества Гриндекс проводится по состоянию на 15 июля 2015 года (конец дня).

4) Сделать поправки к уставу – принять пункт 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Основной капитал общества составляет EUR 13 419 000,- (тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч евро). Основной капитал общества состоит из 9 585 000 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет EUR 1,40 (один евро 40 евро центов)».

5) Сделать поправки к уставу– принять пункт 6.2 14) в следующей редакции:
«14) спонсорство и подарки, сумма которых превышает EUR 3000,- (три тысячи ерво)».

Результаты голосования: решение принято необходимым большинством голосов.

 

 

Правление акционерного общества АО Гриндекс

Информацию о рецептурных медикаментах разрешено читать только работникам здравоохранения. Являетесь ли вы специалистом в сфере здравоохранения?

Для обеспечения полноценного использования данной страницы, мы используем файлы cookies. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь с условиями пользования cookies. Узнать больше

Согласен