Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Videonovērošana

Informācija datu subjektiem par AS Grindeks ēkās un teritorijā Rīgā, Krustpils ielā 53, veikto videonovērošanu.

Personas datu pārzinis un apstrādātājs – AS Grindeks (turpmāk – Uzņēmums), Reģ. Nr.: 40003034935, Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67083500, e-pasts: grindeks@grindeks.lv.

Videonovērošanas nolūks – kārtības uzraudzība videonovērošanai pakļautajās telpās un teritorijā, darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija, novēršana un atklāšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu saņēmēji – videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm.

Personas datu nodošana uz trešo valsti – videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešajām valstīm netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš – videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 dienas no tā izveidošanas dienas. Pēc šī termiņa beigām videonovērošanas ieraksts nekavējoties tiek dzēsts. Ja minētajā termiņā konstatētas prettiesiska nodarījuma pazīmes vai saņemts pieprasījums sniegt videonovērošanas ierakstā redzamos datus, dati tiek uzglabāti līdz nepieciešamo darbību izpildei.

Datu subjektu tiesības – datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, lūgt to labošanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu