Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības Grindeks 2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2017. gada pārskata apstiprināšana
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

  1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
  2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2017. gada peļņas izlietošana
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada tīro peļņu 11 504 433 EUR izlietot sekojoši:

1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2018. gada 10. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 11. septembri un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 12.septembri.
2) 10 066 683 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2018.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2018.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 92 810 (devi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

Akciju sabiedrības Grindeks 2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI (11.06.2018.)

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2018. gada 11. jūnijā
un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē 2018. gada 11. jūnijā

Akciju sabiedrības „Grindeks”
2018. gada 26. jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2017. gada pārskata apstiprināšana
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. 2017. gada peļņas izlietošana
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2017. gada tīro peļņu 11 504 433 EUR izlietot sekojoši:

1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2018. gada 10. septembri, dividenžu aprēķina datumu 2018. gada 11. septembri un par dividenžu maksājuma datumu 2018. gada 12. septembri.
2) 10 066 683 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam
1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2018. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2018. gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 92 810 (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2018. gada pārskatu revīziju.

AS „Grindeks” valdes vārdā –
Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

 

Paziņojums par akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu (24.05.2018.)

Akciju sabiedrības „Grindeks” (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018. gada 26. jūnijā plkst. 12.00 akciju sabiedrības „Grindeks” telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Darba kārtība:

Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2017. gada pārskata apstiprināšana.
2017. gada peļņas izlietošana.
Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2018. gada 26. jūnijā – no plkst. 11.30 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2018. gada 18. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Grindeks” kārtējā akcionāru sapulcē 2018. gada 26. jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības “Grindeks” gada pārskatu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2018. gada 12. jūnija līdz 2018. gada 25. jūnijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Krustpils ielā 53, Rīgā, pie akciju sabiedrības „Grindeks” pie sabiedrisko attiecību speciālistes Ilzes Gailītes (tel.: 67083336, e-pasts: ilze.gailite@grindeks.lv), bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Grindeks” mājaslapā www.grindeks.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Grindeks” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

Grindeks_pilnvarojuma_veidlapa

Akciju sabiedrības Grindeks 2017. gada 8. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2016.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2016. gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada tīro peļņu 8 639 818 EUR izlietot sekojoši:
1) 1 437 750 EUR, kas sastāda 0.15 EUR (piecpadsmit centi) uz katru akciju, izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2017.gada 1.augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2017.gada 8.augustu.
2) 7 202 068 EUR atstāt nesadalītus un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 47 500 EUR, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2017.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai 

1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
1) Jāni Nagli;
2) Uldi Osi;
3) Valdi Garozu

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

2) Noteikt kopā visiem revīzijas komitejas locekļiem atalgojumu 3000 EUR mēnesī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Grindeks” valdes vārdā –
Valdes priekšsēdētājs: J.Bundulis

Akciju sabiedrības Grindeks 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

07.06.2016

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Grindeks valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības Grindeks valdes sastādītos un akciju sabiedrības Grindeks padomes izskatītos:

1) akciju sabiedrības Grindeks 2015.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2) akciju sabiedrības Grindeks 2015.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Pieņemt zināšanai Grindeks koncerna 2015.gada peļņu EUR 1 036 734 apmērā un segt mātes akciju sabiedrības Grindeks 2015.gada zaudējumus EUR 806 901 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības Grindeks revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA Deloitte Audits Latvia (komercsabiedrības licences Nr. 43).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2016.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 41 000 (četrdesmit viens tūkstotis eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3) Uzdot akciju sabiedrības Grindeks valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības Grindeks 2016.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes ievēlēšana un atlīdzības noteikšana padomei

1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, pamatojoties uz padomes locekļa Ulda Oša 2016.gada 12.janvārī iesniegto paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, ar 2016.gada 7.jūniju atbrīvot no akciju sabiedrības Grindeks Padomes locekļa amata: Jāni Nagli, Kirovu Lipmanu, Annu Lipmani un Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības Grindeks padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 7.jūnijā:

  • Kirovu Lipmanu;
  • Annu Lipmani;
  • Jāni Nagli;
  • Arkādiju Vjortkinu (Arkadiy Vertkin).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļa pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības Grindeks ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības Grindeks padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Vienlaicīgi informējam, ka akciju sabiedrības Grindeks padome 2016.gada 7.jūnija sēdē nolēma par akciju sabiedrība Grindeks padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Kirovu Lipmanu un par akciju sabiedrības Grindeks padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēt Annu Lipmani.

Pielikumā informācija par ievēlētajiem akciju sabiedrības Grindeks padomes locekļiem.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs

Juris Bundulis

 

Akciju sabiedrības Grindeks 2015. gada 12. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

12.06.2015

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Grindeks valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 2. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības Grindeks valdes sastādītos un akciju sabiedrības Grindeks padomes izskatītos:

1) akciju sabiedrības Grindeks 2014.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2) akciju sabiedrības Grindeks 2014.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3) akciju sabiedrības Grindeks 2014.gada zaudējumus 2 540 171 EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 3. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības Grindeks revidentu 2015.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA BDO Latvia (komercsabiedrības licences Nr.176).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2015.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 29 000 ( divdesmit deviņi tūkstoši euro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3) Uzdot akciju sabiedrības Grindeks valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības Grindeks 2015.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 4. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro un statūtu grozījumi. 

1) veikt akciju sabiedrības Grindeks 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,00 (viens lats nulle santīmi) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit euro centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 13 419 000,00 (trīspadsmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši euro nulle euro centi).

2) akciju sabiedrības Grindeks akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 219 226,30 (divi simti deviņpadsmit euro divi simti divdesmit seši euro trīsdesmit euro centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības Grindeks rezervēs.

3) noteikt, ka akciju sabiedrības Grindeks akciju denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2015.gada 15.jūliju (dienas beigām).

4) izdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 4.1.punktu šādā redakcijā:

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 13 419 000 (trīspadsmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 9 585 000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši) uzrādītāja akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro četrdesmit euro centi).

5) izdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 6.2. 14)punktu šādā redakcijā:

14) sponsorēšana un dāvinājumi, kuru summa pārsniedz EUR 3000 (trīs tūkstoši euro).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Akciju sabiedrības Grindeks valde

 

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?