Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

ES atbalsta projekti

ERAF un ESF

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

No 2016. gada 1. jūnija AS Grindeks ir uzsācis vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

Projekta ietvaros AS Grindeks īstenos sekojošus 5 pētniecības projektus:

1. Farmakoloģiskie pētījumi (Pētniecības projekts Nr.9),
2. Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi (Pētniecības projekts Nr.10),
3. Jaunu gatavo zāļu formu izstrāde (Pētniecības projekts Nr.11),
4. Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu un polimorfo formu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde (Pētniecības projekts Nr.12).
5. Toksicitātes pētījums (Pētniecības projekts Nr.14).

AS Grindeks pētījumu īstenošanas gaita:

01.06.2016.-30.09.2016.:

1.Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.

2.Realizētas sekojošas iepirkumu procedūras pētījumu uzsākšanai:
2.1. P9: I fāzes prospektīvs, dubultakls, randomizēts, placebo kontrolēts devu eskalācijas pētījums. Uzvarētājs: „Nuvisan GmbH”, līgumcena: 1’346’156 EUR.
2.2. P9: Sirdsdarbības frekvences samazināšanas grupas zāļu biopieejamības pētījums. Uzvarētājs: „SPC Probiotech Ltd.”, līgumcena: 51’000 EUR;
2.3. P10: GX-EG grupas produkta farmakokinētikas (ADME) pētījums. Uzvarētājs: „Accelera s.r.l.”, līgumcena: 255’000.00 EUR;
2.4. P12: AFV polimorfisma izpēte un polimorfu iegūšanas metodes izstrāde. Uzvarētājs: Latvijas Universitāte, līgumcena: 19’500 EUR.

3.Ar iepriekš minētajiem iepirkuma procedūru uzvarētājiem noslēgti līgumi par pētījumu īstenošanu.

01.10.2016.-31.12.2016.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10 un 12.

2.Viena pētījuma pabeigšana P12 ietvaros – pētījums „AFV polimorfisma izpēte un polimorfu iegūšanas metodes izstrāde” sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

3.Iepirkuma procedūras izsludināšana P12 ietvaros jauna pētījuma “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde” uzsākšanai.

01.01.2017.-31.03.2017.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10 un 12. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.

2.Iepirkuma procedūras noslēgšana P12 ietvaros pētījuma “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde” uzsākšanai. Uzvarētājs: „Rīgas Tehniskā universitāte”, līgumcena: 93’000 EUR.

3.Iepirkuma procedūras izsludināšana P9 ietvaros Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījuma uzsākšanai.

4.Iepirkuma procedūras izsludināšana jauna pētniecības projekta P14 “Toksicitātes pētījums” ietvaros GX-EG grupas produkta toksicitātes pētījuma uzsākšanai.

 

Publicēts: 31.03.2017.

Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde

2017. gada 20. janvārī starp AS Grindeks un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.1.1.1/16/A/003 „Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekta īstenošanai paredzēti 27 mēneši, un to paredzēts īstenot līdz 2019.gada 31.martam.

Projekta kopējās izmaksas ir 265 188,45 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ieguldījums – 142 456,60 eiro.
(Publicēts: 23.01.2017.)

Projekta ieviešanas gaita:

20.01.2017.-19.04.2017.: noslēgts līgums ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu par Projektā paredzētā līgumpētījuma izpildi, norit darbs pie pirmā preparāta aktīvās farmaceitiskās vielas (turpmāk tekstā – AFV) iegūšanas tehnoloģijas izstrādes.

20.04.2017-19.07.2017.: turpinās darbs pie pirmā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota 1. starpposma atskaite, ar kuru noslēdzas pirmais posms/darbība „Norādītās sintēzes shēmas aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana”.

(Aktualizēts: 18.07.2017.)

ERASMUS+

AS Grindeks darbinieku mācību mobilitāte jaunu zāļu pētniecībā

2015. gada 25. jūnijā AS Grindeks un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA102-013235 par projekta AS Grindeks darbinieku mācību mobilitāte jaunu zāļu pētniecībā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekts ilgs 2 gadus un tiks īstenots no 2015. gada jūnija līdz 2017. gada maijam. Projektam piešķirts ERASMUS+ finansējums 10’340 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālo kvalifikāciju un kompetences 4 (četriem) AS Grindeks vadošajiem speciālistiem par pētījumiem jaunu zāļu izstrādē un apmācību, prakšu nodrošināšanā saistībā ar tiem uzņēmumā. Mācības notiks pie ilggadēja sadarbības partnera Čehijā.

Projekts ietver šādas aktivitātes:
1) Mācību mobilitāte pētījumu plānošanā,
2) Mācību mobilitāte pētījumu norises monitorēšanā,
3) Mācību mobilitāte pētījumu nevēlamo blakusparādību apstrādē un ziņošanā,
4) Mācību mobilitāte pētījumu datu apkopošanā un gala atskaites sagatavošanā.

Projekta rezultātā uzņēmuma vadošie speciālisti padziļinās zināšanas par jaunu zāļu izstrādes pētījumiem, apgūs starptautiski atzītas jaunākās apmācību metodes, paņēmienus un pasaules labāko praksi un integrēs to uzņēmuma personāla attīstības un apmācību politikā, kā arī uzņēmuma ikdienas darbībā un iekšējā dokumentācijā.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?